Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

I Poulstrup Børnehus bygger vores værdigrundlag på tillid, fællesskab, respekt, ansvar og trivsel, som afspejler sig i relationen mellem vores pædagoger, børn og forældre samt i relationen blandt børn på tværs af aldersgrupper. På den måde sikrer vi, at børnenes trivsel, venskaber, aktiviteter og læring er i højsædet. Læring finder sted, når børnene er trygge, aktive og deltagende, samt ved oplevelser, som de reflekterer over og forholder sig til.

Tillid

Tillid manifesteret i barn-barn og barn-voksen relationerne, og det at kende og acceptere hinandens behov og grænser. Vi lytter, inddrager og vurderer det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø ud fra børnenes perspektiv og alder.

Vi har fokus på indslusning i børnehaven, hvor der skabes trygge fysiske og sociale rammer i overgangen fra vuggestue til børnehave.

Fællesskab

Vi har et inkluderende læringsmiljø, da vi har en anerkendende og ressourceorienteret indgangsvinkel til det enkelte barn. Gennem leg ser børnene hinanden an, lærer om de sociale spilleregler, og bliver udfordret på deres nysgerrighed. Fællesskab på tværs af Børnehuset og skolen plejes gennem fælles temauger og morgensamling.

Respekt

Når vi arbejder inkluderende, er vores fortællinger om børn, forældre og hinanden anerkendende og positive. Vi behøver ikke at være enige om alt, tværtimod. Vi ønsker at lære børnene, at det er ok at have forskellige meninger og holdninger. Det kan være medvirkende til, at det enkelte barn har respekt for sig selv og hinandens forskelligheder.

Ansvar

Dialogen omkring barnets dagligdag og måden, vi tiltaler hinanden på, har stor indvirkning på barnet. Barnet skal tage del i det daglige ansvar for f.eks. oprydning, ligesom Børnehuset er afhængig af, at alle forældre er engagerede, tager ansvar og byder ind med noget. Det bliver børnene naturligt en del af og bliver mere ansvarsfulde i forhold til opgaver og overfor hinanden.

Trivsel

Når de 4 øvrige værdier er en del af barnet, har barnets overordnede trivsel gode vilkår. Vi er opmærksomme på, hvordan det enkelte barn trives i det sociale samspil med de andre børn, da gode legerelationer er en vigtig forudsætning for, at barnet føler sig som en del af fællesskabet, og samtidig tør eksperimentere og være nysgerrig.

For at muliggøre en positiv udvikling hos det enkelte barn, arbejder vi med fokus på faglighed, relation, omtanke og følelse.


Faglighed omhandler sproglig og kropslig udfoldelse, som understøttes af tre væsentlige faktorer:

Bevægelse: Vi vægter bevægelse, da det er et grundlæggende element for optimal udvikling og læring.

Kost: Vi spiser i fællesskab for at sikre at alle får energi tilført kroppen og for at værne om de sociale aspekter, der ligger i at spise sammen.

Natur: Vi mener, at naturen er et vigtigt læringsrum med mulighed for fysiske udfordringer, fordybelse og højt til loftet.


Relation omhandler barnets evne til at deltage i relationer og fællesskaber med de andre børn og voksne i Børnehuset.


Omtanke omhandler barnets evne til at have omtanke for sig selv, andre og konsekvens af handlinger.


Følelse omhandler barnets evne til at mærke sine egne følelser og lyster samt at kunne udtrykke sine følelser.


Poulstrup Børnehus’ læreplanstemaer lever op til dagtilbudslovgivningen og har især fokus på krop og bevægelse, udeliv og kost. Vores pædagoger har gode forberedelsestider og børnene bliver tilbudt høj faglighed i aktiviteter og læringsmiljøer. Legen er børns måde at tilegne sig viden på. Det er igennem legen, vi kan udfordre børnenes nysgerrighed, så der sker en udvikling. 

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03